Norrønt og moderne norsk

Intro-spørsmål:

  • Kva kan du om norrønt? I kva for samanheng tenkjer du på norrønt? Har du sett eller høyrt nokon bruke norrønt i dag? Kvifor trur du vi ikkje lenger skriv eller snakkar norrønt?

Eg vet ikkje mykje meir om norrønt enn at det var språket dei snakka i Noreg i gamle dagar. Eg forbinder norrønt med vikingar og Islendingar. Eg trur vi ikkje lenger bruker norrønt i Noreg fordi vi fikk det danske språket under unionen.

  • Kva tenker du på når du høyrer orda ‘moderne norsk’? Har moderne norsk ei fast ordstilling? Kva betyr det? Trur du norrønt hadde same ordstilling? Kva for andre kjenneteikn har moderne norsk?

Eg tenkar på bokmål når eg høyrar ”moderne norsk”, eg skjønnar at det betyr dagens norsk, men eg synast likevel bokmål verker meir moderne enn nynorsk. Moderne norsk har ein ganske flytende ordstilling, men det er fortsatt ein ganske fast ordstilling, om norrønt var same har eg ingen aning om.

  • Bør vi kunne litt om forskjellar og likskapar mellom norrønt og moderne norsk? Kvifor / kvifor ikkje?

Eg kan ikkje sjå nytten av å vite om forskjellane og likskapane mellom norrønt og moderne norsk.

Oppgåve 1: Sjå på følgjande innføring i norsk språkhistorie: https://www.youtube.com/watch?v=eeD1vPI4l3g

Stopp undervegs, og noter viktig informasjon om emnet (frå periode til periode). Kva er lett å forstå? Kva er utfordrande å forstå?

700-1380: Vi brukte norrønt i Noreg og Island.

1000-tallet: Island ble kristna, Islendingsagaene

1349: Svartedauden, 50% av den norske befolkninga dør (mest skriveføre)

1380-1814: Union med Danmark, Dansk som skriftspråk, norrønt dør ut i Noreg

1814-:Noreg blir sjølvstendig, språkdebatt

 

Oppgåve 2: Les informasjonen du finn her: http://ndla.no/nb/node/125928?fag=27 eller i læreboka, sidene om norrønt / språkhistorie- det som er lettast for deg.

Lag eit tankekart med hovudmomenta og hovudeksempla i teksten. Samanlikn tankekartet ditt med sidemannen. Har de fått med dykk lik informasjon? Kva kan du lære av sidemannen?

Slå opp vanskelege ord.

 

Norsk – et indoeuropeisk språk

Det norske språket høyrer til den germanske greina av den indoeuropeiske språkfamilien

Felles, 5000 år gammalt, grunnspråk

Urnordisk- den tidlegaste forma for nordisk språk

Runeinnskrifter, 200 e.Kr

Lange, vokalrike og klangfulle

Mange stavingar

Frå urnordisk til norrønt

Mellom 500-700 e.Kr endrast urnordisk kraftig

Vikingtid og gammelnorsk tid

Øst og vest skiller lag

Monoftong

Diftonger

Ny tro og nytt skriftsystem

900-1000 Noreg blir samla

Kristendommen innfører latinske alfabet og språk

Import og eksport av ord

Vikingane reiste

Låneord

Frå bøying til ordstillingsspråk

Norsk er eit ordstillingsspråk

Var friare i norrønt

Kasusbøyning

Norrønt hadde mange ordklassar som kan bøyes

 

Oppgåve 3: Sjå også denne førelesinga om kasus i norrønt: https://www.youtube.com/watch?v=NOIby_JloRE

Skriv ned eksempla. Har du forstått kva kasus er? Kva brukar vi i moderne norsk i staden for kasus?

Eg skjønner kva kasus er og korleis det fungerer, men eg er glad vi ikkje treng å lære det i dag. I dag, i moderne norsk, bruker vi ordstilling (Subjekt-verb-objekt) for å beskrive kven som utfører ein handling.

Oppgåve 4:

Skjermbilde 2017-05-22 kl. 10.48.12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s